201706.18
0
0

Ny dom fra Høyesterett gir kjøpere av fast eiendom en bedre stilling i mangelssaker

Høyesterett avsa en ny dom 31.mai 2017 om forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom. Hovedspørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av om eiendommen avvek vesentlig fra hva kjøperen hadde grunn til å regne med, skulle tas utgangspunkt i utbedringskostnadene før eller etter et fradrag for standardheving. Høyesterett fastslo at det er de…

201703.27
0
1

Rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig

Høyesterett avsa 15. februar 2017 en ny dom (HR-2017-345-A) som avklarer rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet etter at det oppstod skader i perioden mellom visning og kjøpers overtakelse av eiendommen. Hovedspørsmålet var om ansvarsfraskrivelsen ved at boligen ble solgt «som den er»…