201801.12
0
0

Ny dom om ansvar for ytringer i sosiale medier

I dommen fastslås det at det er ubestridt at det er de samme regler for æreskrenkelse og privatlivets fred som gjelder på internett/sosiale medier som i samfunnet for øvrig. Retten uttaler også i dommen «Å beskylde noen for straffbare forhold, eller å fremsette andre ærekrenkende beskyldninger på en åpen YouTube- eller Facebookside, kan være forbudt og kan føre…

201711.28
0
0

Strengere sanksjoner på brudd av HMS-kortplikten

Arbeidstilsynet varsler i pressemelding av 23. november 2017 strengere sanksjoner ved brudd på HMS-kortplikten Arbeidstilsynet har over tid sett økende brudd på HMS-kortplikten og ønsker nå at de som ikke innretter seg etter regelverket skal merke større konsekvenser. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten vil nå risikerer å få 10 000 kroner i gebyr, og gebyret vil…

201706.18
0
0

Ny dom fra Høyesterett gir kjøpere av fast eiendom en bedre stilling i mangelssaker

Høyesterett avsa en ny dom 31.mai 2017 om forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom. Hovedspørsmålet for Høyesterett var om det ved vurderingen av om eiendommen avvek vesentlig fra hva kjøperen hadde grunn til å regne med, skulle tas utgangspunkt i utbedringskostnadene før eller etter et fradrag for standardheving. Høyesterett fastslo at det er de…

201703.27
0
1

Rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig

Høyesterett avsa 15. februar 2017 en ny dom (HR-2017-345-A) som avklarer rekkevidden av «som den er»-forbehold ved kjøp av bolig. Saken gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet etter at det oppstod skader i perioden mellom visning og kjøpers overtakelse av eiendommen. Hovedspørsmålet var om ansvarsfraskrivelsen ved at boligen ble solgt «som den er»…